انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران- هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/16 | 

                                                                                                                                                                              AWT IMAGE

                                                 دکتر محمد علی شکرگذار

                 عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران

                        shokrgozar1967@gmail.com

               

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران:
http://iterms.ir/find.php?item=1.100.17.fa
برگشت به اصل مطلب