انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران- هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/16 | 

AWT IMAGE

                                                             دکتر آرش خجسته

                 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

                   مدیر گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران:
http://iterms.ir/find.php?item=1.100.23.fa
برگشت به اصل مطلب